Zář 092013
 

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/2015

Informace pro vycházející žáky

 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře určuje školský zákon a vyhláška

č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání

ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.).

Změny, které přinesla novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a novelizovaná

vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.) v minulém školním roce jsou platné i

nadále. Změny se týkají zejména:

Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů

se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů

po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky

nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. dubna a v dalších kolech bez zbytečného

odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů

o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů

podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze

uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

• Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do

10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné

než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, do zkráceného studia pro získání

středního vzdělání s maturitní zkouškou a do zkráceného studia pro získání středního

vzdělání s výučním listem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel

školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den

vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení

zasláním rozhodnutí písemně.

Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej

žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

• Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydává krajský úřad příslušný

nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec

jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá.

Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení

na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy

vzdělávání, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou

nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo

zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení.

Podrobnější informace jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/file/19699.

 

Další informace výchovné poradkyně:

–          pracujte s informacemi na www.infoabsolvent.cz

–          přihlášky na SŠ s uměleckým zaměřením se podávají do 30. 11. 2013 ( další informace a přihlášky u VP ), na ostatní SŠ do 15. března 2014

–          sledujte informace na www stránkách konkrétních SŠ, ředitelé SŠ upřesňují informace o oborech a přijímacím řízení do 31. ledna 2014

–          podrobná informativní schůzka, vydání přihlášek a zápisových lístků, termíny odevzdání atd. se uskuteční v lednu 2014

–          v případě potřeby kontaktujte VP – Mgr. Alenu Beranovou

 

V Drahotuších, 9. září 2013                                                                         Mgr. Alena Beranová

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion