Základní informace k projektu Šablony III, do kterého jsme zapojeni

 

ŠABLONY  III

Název projektu:

„Učení se nebojíme, snadno všechno pochopíme III“

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 Šablony III (výzva pro méně rozvinuté regiony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022680

Základní informace k projektu, do kterého jsme zapojeni

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících aktivit:

  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů základní školy
  • personální podporu pro mateřské školy
  • extrakurikulární a rozvojové aktivity základní školy a mateřské školy

Datum zahájení projektu:   1. 9. 2021

Datum ukončení projektu:  30. 6. 2023

Vybrané šablony, které budou realizovány:

Personální podporu MŠ – školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Rozvojové aktivity MŠ

a) Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

b) Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

a) Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem aktivity je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

b) Tandemová výuka v ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci učitelů základních škol s ostatními pedagogickými pracovníky a budoucími pedagogy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí v různých vzdělávacích oblastech a oborech školního kurikula. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

a) Klub pro žáky ZŠ

  • Klub logiky a deskových her
  • Klub komunikace v cizím jazyce
  • Badatelský klub
  • Čtenářský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy.

b) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

c) Projektový den ve výuce

d) Projektový den mimo školu

Cílem aktivit je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Projekt „Učení se nebojíme, snadno všechno pochopíme III“ je spolufinancován Evropskou Unií.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion