Informace o škole

 
Ředitelka: Mgr. Dagmar POSPÍŠILOVÁ pospisilova@zsdrahotuse.cz
Zástupkyně pro 1. stupeň: Mgr. Hana KUČEROVÁ kucerova@zsdrahotuse.cz
Zástupkyně pro 2. stupeň: Mgr. Ilona ADÁMKOVÁ, Ph.D.  adamkova@zsdrahotuse.cz
Ekonomka: Bc. Erika ŠENKOVÁ senkova@zsdrahotuse.cz

Naše Základní škola a mateřská škola v Hranicích IV – Drahotuších je školou rodinného typu s velmi dobrou dopravní dostupností z Hranic i okolních vesnic, příjezdy i odjezdy autobusů navazují na počátek vyučování i bezprostředně na jeho ukončení.

Od roku 2007 žáky vzděláváme podle školního vzdělávací programu „DRAŠKA“. Snahou všech učitelů a vychovatelů je, aby děti opouštějící školu v Drahotuších byly Důvěryhodné, Rozhodné, Aktivní, Šikovné ( podle svých schopností), Komunikativní a Asertivní.

Od 1.9. 2016 byl na základě školského zákona ŠVP upraven.

Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti dítěte, aby děti byly kvalitně připraveny k dalšímu studiu, a co je neméně důležité, aby byly připraveny k vykročení do života, aby si dokázaly správně poradit s překážkami současného světa.
Ke kvalitnímu vyučování využíváme učebny vybavené dataprojektory, interaktivní tabulí, počítači,televizory a DVD přehrávači.Všechny třídy máme nově vybaveny moderním nábytkem i výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. Barevnou podobu tříd vybíraly samy děti, aby se ve třídách cítily spokojeně a příjemně.

Úspěšně pracujeme s počítačovými výukovými programy, realizujeme skupinové a projektové vyučování ( poznatky z více předmětů spojujeme a vedeme žáky k praktickému využití získaných vědomostí). Odborně proškolené paní učitelky v oboru logopedie, dyslexie a dyskalkulie pomohou žákům překonat případné potíže se zvládáním učiva.

Žáci se od 1.ročníku systematicky připravují na výuku anglického jazyka, která je od 3. ročníku povinná, od 6. ročníku si své znalosti rozšiřují druhým cizím jazykem ( německý nebo ruský). Od 4. ročníku žákům začíná povinná výuka informatiky.

Ve 3. a 4. ročníku žáci absolvují výuku plavání v rozsahu 20 hodin, nadstandardně si své schopnosti mohou rozvíjet i v 1.,2. nebo 5. ročníku – podle zájmu rodičů.
Dětem nabízíme nemalé možnosti využití volného času, které jsou realizovány v kroužcích – např. hra na flétnu, country tance, dívčí klub, keramika, vybíjená, hrátky s angličtinou.

Provoz školní družiny pro žáky 1. stupně je zabezpečen od 6,00 h do 16,00 h.
Děti mají samozřejmě možnost stravovat se ve školní jídelně.
Dále žákům nabízíme nadstandardní školní exkurze, přednášky, prožitkové besedy, galerijní programy, školy v přírodě, lyžařský kurz, pro žáky 9. třídy předtaneční a přípravu na přijímací zkoušky. Práce našich dětí již nejednou zdobily městské muzeum či galerii.

K všestrannému rozvoji dětí přispívají i relaxační chvilky o velkých přestávkách realizované na školním dvoře (pískoviště, průlezky, klouzačka). V hodinách tělesné výchovy jsou maximálně využívána moderní víceúčelová hřiště, která po skončení vyučování slouží i široké veřejnosti.

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše se podílí na životě školy.  V průběhu roku směřuje k žákům s celou řadou zajímavých aktivit (Drakiáda, Večerní pochod kolem Drahotuš, cyklistický závod).

Skolni-rad
© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion