Kvě 202014
 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Hranice, příspěvkové organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV – Drahotuše (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení §123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“),

možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož

vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku a dítěte, kterému byla odložena školní docházka, dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., s účinnosti od 1. ledna 2012.

 

Čl. 3

Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 500,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2014/2015.

Čl. 4

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci podle čl. 3 směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena.

 

Čl. 5

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

 

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce školy prokáže.

Čl. 6

Podmínky splatnosti úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne kalendářního měsíce u vedoucí mateřské školy.

Plátce může provést úhradu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet školy.

 

Čl. 7

Přechodná a závěrečná ustanovení

Stanovení základní částky úplaty pro celodenní provoz mateřské školy pro další školní roky bude řešeno formou dodatku této směrnice, ve kterém bude uvedena změna ustanovení čl.3 směrnice platná pro příslušný školní rok.

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinná dnem od 1.9.2014.

 

Formátovanou verzi směrnice si můžete stáhnout zde.

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion