Základní informace k projektu Šablony II, do kterého jsme zapojeni

 

ŠABLONY  II

Název projektu:  „Učení se nebojíme, snadno všechno pochopíme II“

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014672

Základní informace k projektu, do kterého jsme zapojeni

Anotace projektu:     Projekt je zaměřen na kombinaci následujících aktivit:

 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů mateřské, základní školy, školní družiny
 • aktivity rozvíjející ICT v mateřské, základní škole, školní družině
 • extrakurikulární a rozvojové aktivity základní školy
 • zájmové a rozvojové aktivity školní družiny

Datum zahájení projektu:   1. 9. 2019

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2021

Vybrané šablony, které budou realizovány:

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

zaměřené na

 • čtenářskou pregramotnost
 • matematickou pregramotnost
 • inkluzi
 • polytechnické vzdělávání
 • ICT

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

zaměřené na

 • čtenářskou gramotnost
 • osobnostně sociální rozvoj
 • inkluzi

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin

zaměřené na

 • osobnostně sociální rozvoj
 • inkluzi

Cílem těchto aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD

Cílem aktivit je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a žáků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

Cílem této aktivity je umožnit základním školám působení ICT technika ve výuce, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.

Kluby pro žáky ZŠ

 1. čtenářský klub
 2. klub zábavné logiky a deskových her
 3. klub komunikace v cizím jazyce

Cílem aktivit je realizace klubu pro žáky ZŠ. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Projektový den ve škole (MŠ, ZŠ, ŠD)

Projektový den mimo školu (MŠ, ZŠ)

Cílem aktivit je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Projekt „Učení se nebojíme, snadno všechno pochopíme II“ je spolufinancován Evropskou Unií.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion