Mateřská škola

 

Základní údaje o mateřské škole:

Adresa: ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100
753 61 Hranice IV – Drahotuše

Telefon: 775 779 573

e-mail:  ms@zsdrahotuse.cz

Web: http://www.zsdrahotuse.cz

Zřizovatel školy: Město Hranice

Datum zřízení: 1. 1. 1994

Kapacita mateřské školy: 50 dětí

Typ mateřské školy: s celodenním provozem

Provozní doba: 6,00 – 16,00 hodin

Zástupce ředitelky pro MŠ:

 • Bc. Michaela Matějková

Zaměstnanci MŠ:

Učitelky:

 • Martina Jakešová
 • Helena Hermanová
 • Kateřina Maleňáková

Asistent pedagoga:

 • Lenka Žůrková
 • Sarah Ballerová

Školní asistent:

 • Bc. Iveta Pastušková

Provozní pracovnice:

 • Eva Křížová

 

Informace o MŠ

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte zaměřené na základy celoživotního vzdělávání. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy. Nejvýznamnější místo ve vzdělávání zaujímá tvořivá hra, která prolíná spontánními a řízenými aktivitami, které jsou správně vyváženy a dostatečně dynamické.

Respektujeme zákonitosti psychického i tělesného vývoje dítěte a rozvíjíme jeho zdravé sebevědomí a všestrannost dítěte. Důraz je kladen na dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, otužování, správné držení těla, pitný režim.

Pracujeme podle „Rámcového vzdělávacího programu“ pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou, a to především v oblasti přípravy předškolních dětí pro vstup do ZŠ.

Naše děti navštěvují své kamarády v první třídě a pedagogové ze ZŠ pak děti v naší MŠ.

 

Sportovní dovednosti pak děti předvádějí na pravidelných Tv olympiádách: v běhu, hodu a skoku. V průběhu roku se aktivně zapojují do výtvarných soutěží.
Kulturní akce pro děti pořádá kulturní středisko Hranice, některé divadelní společnosti jezdí s poutavými pohádkami přímo za dětmi do mateřské školy.

Již několik let v rámci grantového programu města Hranice pořádáme některé akce /Děti pozor červená, Přírodu chci znát/ spolufinancované městem Hranice.

Velká pozornost je věnována spolupráci s rodiči, kteří jsou vtahováni během celého školního roku do událostí školy.

Ve spolupráci s KRPŠ tradičně probíhá cyklistický závod, Drakiáda, večerní pochod Drahotušemi, oslava Dne dětí.

V průběhu roku jsou uskutečňovány různé akce pro děti a rodiče /mikulášská nadílka, vánoční besídka, karneval, besídka ke Dni matek, školní výlet, loučení s předškoláky/.Pracujeme také pro veřejnost /výroba vánočních dárečků pro jarmark, vystoupení dětí ke Dni matek /.

Dbáme, abychom dětem v naší mateřské škole vytvořily pohodové prostředí, děti se cítily maximálně šťastné, spokojené a rády do mateřské školy chodily.

Organizace vzdělávání

Rozdělení dětí a pedagogických pracovnic:

Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem – děti jsou rozděleny do dvou tříd:

třída věk pedagogické pracovnice
I. – Berušky 3 – 5 Martina Jakešová
Hermanová Helena
II. – Sluníčka 5 – 6 Bc. Matějková Michaela
Kateřina Maleňáková

Přímou výchovnou práci vykonávají 4 pedagogické pracovnice, které mají předepsanou odbornou pedagogickou způsobilost.

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vzdělávání dětí v mateřské škole se uskutečňuje dle školního vzdělávacího programu „Příroda může existovat bez člověka, ale člověk bez přírody nikdy“,
který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT ČR. Každá třída má dále samostatný třídní vzdělávací program, který obsahem odpovídá věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a svou formou způsobu práce pedagoga.

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Smyslem předškolního vzdělávání je rozvíjení osobnosti dítěte, podporování jeho tělesného rozvoje a zdraví, osobní spokojenosti a pohody, napomáhat mu v jeho chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion