Školní poradenské pracoviště

 

Ve školním poradenském pracovišti působí výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagog, kteří zajišťují poradenské služby v těchto oblastech:

  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
  • vytváření příznivého klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností
  • podpora nadaných žáků
  • poskytování kariérového poradenství
  • řešení problémových projevů chování
  • předcházení různým formám rizikového chování
  • metodická podpora učitelům
  • spolupráce s rodiči, pedagogickými pracovníky školy a s ostatními poradenskými zařízeními

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion