Vnitřní řád ŠD

 
Základní škola a Mateřská škola Hranice, příspěvková organizace
Hranická 100,75361 Hranice IV – Drahotuše
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ  DRUŽINY
Č.j.: 211/2016/9
Vypracoval: Miroslava Ročňáková, vychovatelka
Schválil: Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2016
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2016
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném  znění vydávám jako statutární orgán školy pro školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny (dále jen ŠD). Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň  mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od  školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace  žáků, částečně také dohled nad žáky.

Akcí pořádaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

 1. Práva a povinnosti dětí, žáků a  jejich zákonných zástupců ve školní družině  a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1. Žáci jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny,
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny,  předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školní družiny vydané v souladu s právními předpisy  nebo vnitřním  řádem školní družiny
d) prostřednictvím zákonného zástupce  informovat školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávacích činností ŠD,
e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
f) oznamovat školní družině údaje, které jsou podstatné pro průběh činností nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

1.2. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá   pokynů pedagogických a provozních  pracovníků, dodržuje  řád školy. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani   jiných osob.

1.3. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná v rozsahu docházky uvedené v zápisním lístku. Odhlásit ho mohou zákonní zástupci k prvnímu dni následujícího měsíce.

1.4. Žák chodí vhodně a čistě  upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.

1.5. Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání   majetek před poškozením.

1.6. Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vychovatelek.

1.7. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých   látek).

1.8. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou  je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

1.9. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.10. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty, jako šperky a mobilní telefony si každý žák ručí sám. Na pokyn vyučujícího mohou po stanovenou dobu tyto předměty předat do úschovy a vyučující zajistí jejich  bezpečnost.

1.11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny  se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.

1.12. Při porušení povinností stanovených  tímto řádem ŠD  lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy.

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem  žákovi a jeho zákonnému  zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

Přihlašování,  odhlašování a vyloučení

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků  takto:

2.1. Přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností  zabezpečuje ve školní družině vedoucí vychovatelka.

2.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

2.3. Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která je v souladu s Vnitřním předpisem zaměstnavatele k výši úplaty za pobyt ve školní družině vypracovaném v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání. Výše příspěvku není závislá na délce (počtu hodin) denního pobytu dítěte ve ŠD. Příspěvek na pobyt dítěte ve ŠD činí 150,- Kč za kalendářní měsíc a hradí se bezhotovostně na účet ZŠ, vždy za dané období:
za měsíc září – prosinec částka 600,- Kč splatná do 31. 10. daného roku
za měsíc leden – červen částka 900,- Kč splatná do 28. 2. příslušného roku

2.4. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2.5. Pokud za dítě není uhrazena úplata, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce.  Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

2.6. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech  prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny.

2.7. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k  pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na  zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od   docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou,  než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

Docházka do školní družiny je pro přihlášené dítě povinná, proto i absence, např. z důvodu nemoci, musí být náležitě omluvena a to písemně.

Pokud žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví i bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů narušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

2.8. V třídní knize je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod  jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

2.9. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka formou zápisního lístku.

Organizace činnosti

2.9.1. Provozní doba  školní družiny probíhá ve dvou částech jako tzv. ranní a odpoledni družina Ranní družina probíhá od 6.00 – 7.30 hod. a její provoz zajišťuje jedna vychovatelka. Odpolední družina probíhá od 11.25 hodin a končí v 16.00 hodin. Provoz je zajištěn vychovatelkami.

Rodiče si žáky ze školní družiny vyzvedávají osobně – buď sami, nebo osobami, které uvedli na zápisním lístku. Dále žáci odcházejí sami podle údajů na zápisním lístku.

Při opakovaném nevyzvednutí dítěte a nemožnosti se dovolat rodičům  je nutno  kontaktovat  Městskou policii Hranice.

2.9.2. Provoz školní družiny končí v 16.00 hodin. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka, osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD a ředitele školy, pokud je tento postup bezvýsledný:
a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
b) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka městského úřadu,
c) požádá o pomoc Policii ČR,

2.9.3. Činnost ŠD probíhá ve odděleních v budově základní školy. Pro společné činnosti dále využívá tělocvičnu a učebnu  informatiky, v areálu školy pak školní dvůr a hřiště. Využívání těchto prostor se řídí aktuálním programem školní družiny a naplánovanými aktivitami dle plánu družiny. I zde se činnost řídí konkrétními pravidly a pokyny.

2.9.4.  Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.  V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitel stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:
a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem, vede jedna vychovatelka max. 25 dětí,
b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

2.9.5. Do školní družiny přicházejí žáci 1.a 2. třídy po skončení vyučování pod vedením vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která provádí dozor ve školní jídelně.

2.9.6. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelky školní družiny.

2.9.7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových   činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 • Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na koberci, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
 • Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 • Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o  řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro žáky z oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.
 • Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD jako vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy.

2.9.8. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení  do družiny pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

3.1 Vychovatelky školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení   žáků provede vychovatelka záznam do třídní knihy.

3.2. Všichni zaměstnanci školní družiny jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a  vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku  rizikového chování, poskytovat jim  nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při   práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných  průtahů  vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí rodičům žáka nebo jeho zástupcům, vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

3.4. Pedagogičtí pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem  mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané   rozvrhem činnosti družiny.

3.5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem.

3.6. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví  žáků  jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, sportovní hřiště, počítačová učebna…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví a záznam o poučení je uveden v třídní knize oddělení.

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků.

4.1. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šatny a třídy školní družiny.

4.2. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k činnostem, které probíhají ve ŠD, cenné věci do školy   nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, která zajistí jejich úschovu.

4.3. Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školní družiny, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

4.4. Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost.

 

 1. Dokumentace

5.1. V družině se vede tato dokumentace:

a) evidence přijatých dětí – zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,
b) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
c) třídní kniha oddělení  včetně docházky dětí,
d) celoroční plán činnosti,
e) roční hodnocení  práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
f) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
g) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí a žáků, která je k dispozici v ředitelně školy.
h) deník o nepravidelné docházce
i) deník porad

 

 1. Závěrečné ustanovení
 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: PaedDr. Alena Balódyová
 2. Žáci školní družiny byli s tímto řádem seznámeni na počátku školního roku a záznam o seznámení je proveden v přehledech výchovně vzdělávací práce. Zákonní zástupci žáků  byli seznámení s vnitřním  řádem školní družiny  a toto seznámení stvrdili svým podpisem.
 3. Směrnice nabývá platnosti  dnem podpisu ředitelem  školy a zveřejněním 1 9. 2016.

V Drahotuších dne 25. 8. 2016

 

                                                                                               Mgr. Dagmar Pospíšilová
                                                                                                        ředitelka školy

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion