Roční tématický plán

 

Roční tematický plán školní družiny na školní rok 2022/2023

Obsah

 1. Cíle
 2. Výchovné cíle
 3. Prostředky
 4. Koncepce
 5. Organizace školní družiny
 6. Provoz školní družiny
 7. Měsíční plány
 8. Akce a soutěže
 1. Cíle
 • učit žáky účelně trávit volný čas
 • vést děti k ekologii (v duchu zásad Ekoškoly) 
 • dávat prostor k samostatnosti 
 • vytvořit podmínky pro rekreaci a odpočinku 
 • vést ke zdraví 
 • osvojení sociálních kompetencí (tolerance, spolupráce ve skupině, rozpoznávání nevhodného chování) 

2. Výchovné cíle

 • dodržování pravidel školní družiny a řádu školy
 • poskytování dostatku času na odpočinek po vyučování 
 • rozvíjení myšlení, tvořivosti a fantazie
 • prohlubování sociálních vztahů
 • vytváření nových pracovních návyků
 • zaměření na odpovědnost za kvalitu vlastní práce
 • předávání nových poznatků 
 • podpora a prohlubování individuálních schopností a dovedností – intelektové, osobnostní, pohybové atd. 

3. Prostředky

Základním prostředkem práce ve školní družině je hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky, využívá prvky zážitkové pedagogiky. 

Ve školní družině využíváme školní zahradu, hřiště, tělocvičnu, kuchyňku pro pracovní činnosti, využíváme audiovizuálních pomůcek a her k poučení i zábavě. Školní družina nabízí pestrý program pro děti. Vychovatelé spolupracují s učiteli i zákonnými zástupci žáků. 

4. Koncepce

Metody a formy práce: samostatná i skupinová práce, prezentace výsledků, hra, soutěže, řízená diskuse, literární a výtvarná tvorba, dramatizace textu, tělovýchovné aktivity. 

Pomůcky: čtvrtky, balicí papíry, barevné papíry, pastelky, fixy, vodové barvy, tempery, tuš, inkoust, lepidlo, klovatina, látky, encyklopedie, knihy, přírodniny, modelovací hmoty. 

Sportovní náčiní: míče, švihadla, obruče, lana, hrací prvky na školní zahradě. Využití vycházek, kvízů, soutěží.

5. Organizace školní družiny

I.oddělení: Natálie Vaňková
II.oddělení: Bára Kučerová
Ranní družina: Bc. Lenka Kopřivová

6. Provoz školní družiny

Ranní provoz: 6:00 – 7:30
Odpolední provoz: 11:25 – 16:00

V době vedlejších či mimořádných prázdnin nebo ředitelského volna je činnost školní družiny řešena podle pokynů ředitelky školy a zákonní zástupci žáků o tom budou včas informováni jak prostřednictvím webových stránek školy tak i vychovateli osobně. 

7. Měsíční plány

Září: Těšíme se do školy
– povídáme si o zážitcích z prázdnin
– poznáváme nové prvňáčky
– vytváříme společné pravidla
– odpočinek na koberci, na pohovce
– sportujeme na školní zahradě

Říjen: Čarovně – barevný podzim
– tvoření a sbíráme z přírodnin
– učíme se lásky k přírodě
– povídáme si o zvířatech
– připravujeme se na Halloween
– posilujeme smyslové vnímání (sluch, čich, chuť, hmat)
– Halloween 31.10

Listopad: Letem světem
– vyrábíme a poštíme draky
– povídáme si o lidech kolem nás, jiných kulturách
– pouštíme si cizojazyčné písně
– sportujeme na školní zahradě, vytváříme si imunitu
– Drakiáda

Prosinec: Vánoce na míru
– přípravujeme se na Mikuláše, čerta a anděla
– povídáme si o Vánocích u nás doma
– zpíváme koledy, pečeme cukroví, tvoříme vánoční atmosféry
– podílíme se na vánoční výzdobě
– vyrábíme dárečky na jarmark

Leden: Správný krok na nový rok
– povídáme si o vánočních svátcích, vysvětlujeme si význam předcevzetí
– povídáme si o Třech králích
– sportujeme v zimním počasí
– přispíváme k našemu zdravotnímu životnímu stylu
– představujeme naše oblíbené pohádky 

Únor: S láskou a maskou
– vyprávíme si o Masopustu a tradicích s tím spojené
– tvoříme valentýnky pro naše kamarády
– stmelujeme kolektiv společenskými hrami
– učíme se sebelásky, umíme se pochválit a ocenit druhého

Březen: Probouzení jara
– všímáme si přírodních změn (tání sněhu, předjaří, prodlužování dne, přibývání slunečných dnů, rození mláďátek)
– povídání o lidových pranostikých, pálení čarodějnic
– porovnáváme svátky, které se slaví u nás a v zahraničí
– prohlížíme si encyklopedie a knihy o přírodě
– tvoříme obrázky na téma příroda

Duben: Velikonoce
– povídáme si o velikonocích a tradicích
– tvoříme velikonoční ozdoby, zdobíme vejce, pleteme pomlásku
– zpíváme jarní písně
– ujasňujeme si základy dopravních pravidel
– sportujeme na školní zahradě

Květen: Všechny podoby umění
– učíme se vyjadřovat pocity, nestydí se za projevy něžnosti
– rozvíjíme u dětí vyjadřování pomocí (hudby, malování/kreslení, dramatizace)
– procvičujeme zpěv a udržení rytmu
– hrajeme, závodíme a soutěžíme ne pro výhru, ale pro radost a prožitek ze hry

Červen: Těšíme se na prázdniny
– slavíme den dětí 1.6
– plánujeme kam a čím pojedeme, poletíme, co vše se dá o prázdninách navštívit, kde děti už byli, na co se nejvíce těší
– vymýšlíme úkoly a cesty k pokladu
– povídáme si o dětech z jiných zemích 

8. Akce a soutěže

Seznam akcí a soutěží se během školního roku průbežně doplňuje.
Roční plán je otevřený dokumen, který se během roku aktualizuje

Plán zpracovala: Vaňková Natálie, vychovatelka ŠD.

 

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion