Roční tématický plán

 

Roční tematický plán školní družiny na školní rok 2020/2021

 

Úkoly vycházející z klíčových kompetencí.

Učíme žáky:

 • účelně trávit volný čas
 • jednat v duchu zásad Ekoškoly (třídění odpadů, recyklace, atd.)
 • zodpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem
 • klást si otázky, poznávat vlastní schopnosti
 • všímat si dění kolem sebe
 • dbát na své zdraví i zdraví druhých
 • samostatnosti
 • rozpoznávat šikanu a bránit se jí

 

Září: Poznáváme se

 

 • Týden zdraví
 • Navzájem se poznáváme
 • Bezpečná cesta do školy
 • Tvoříme pravidla pro vzájemnou pohodu
 • Putování po škole a jejím okolí 

 

Očekávané výstupy:

 • zná své kamarády, svou třídu, prostory ŠD, školy a okolí, navazuje přátelství s dětmi
 • bezpečně se orientuje v prostředí školy, umí pomoci s orientací mladšímu kamarádovi, pozná přechod pro chodce
 • seznamuje se se svými právy, uvědomuje si právo na pocit bezpečí, možnost hrát si, učit se novému
 • rozlišuje co prospívá zdraví a co mu škodí
 • respektuje dohodnutá pravidla
 • podílí se na vytváření estetického a podnětného prostředí třídy a chodeb
 • spolupracuje při hrách a činnostech, neubližuje, neposmívá se
 • osvojuje si zásady spol. chování, umí aktivně pozdravit, poprosit, poděkovat

 

Týden zdraví- co nám škodí, co nám prospívá, zdravý životní styl, relaxace a odpočinek, hygienické návyky, zdravá výživa. Opakujeme si pravidla prevence proti covid-19.

Putování po škole a jejím okolí- vycházky po škole, školní jídelně a jejím okolí. 

Tvoříme pravidla pro vzájemnou pohodu- k čemu slouží pravidla, jaká známe (pravidla silničního provozu, hry….), tvorba vlastních pravidel pro vzájemnou pohodu ve ŠD.

Bezpečná cesta do školy- jak a kudy chodím nebo jezdím do školy, bezpečnost při chůzi po chodníku, při jízdě na kole, v autobuse a na zastávkách. Plán cesty, významné orientační body, dopravní značky, setkání s cizími lidmi, chování v dopravních prostředcích a na zastávkách.

Navzájem se poznáváme- co je kamarádství, proč je důležité, seznámení se s novými dětmi, pravidly soužití.

Zážitky z prázdnin- jak jsme se měli o prázdninách, kde jsme byli a co zajímavého jsme viděli.

Umíme se chovat- známe kouzelná slovíčka.

 

Říjen: Chutě a barvy podzimu

 

 • Chutě a barvy podzimu
 • Zvířata a ptáci na podzim
 • Podzim a lidé
 • Lidé a jejich profese

 

Očekávané výstupy:

 • prožívá krásu podzimu, vnímá charakteristické barvy, vůně a chuti
 • poznává a rozšiřuje si poznatky o tom, jak se na zimu připravují volně žijící zvířata, ví, kteří ptáci odlétají do teplých krajin a proč, zajímá se, jak pomoci zvířatům při přezimování
 • uvědomuje si význam přírody pro lidi a lidský život
 • aktivně se zapojuje do charakteristických podzimních her a činností (pouštění draka, sběr plodů, listů,…), spolupracuje s ostatními dětmi
 • uvědomuje si jaké jsou profese, orientu se v tom, jak vypadají a co dělají

 

Podzim a lidé- jak se žilo kdysi a jak se žije dnes, práce na polích a zahradách, ovoce a zelenina typické pro podzim, Podzimní tradice a zvyklosti- pouštění draků, ohníčky, pečení brambor, podzimní tradice- dušičky

Chutě a barvy podzimu- zbarvení a opadávání listů, změny počasí, sbírání a zpracování přírodnin

Ptáci na podzim- druhy ptáků čím se živí, kteří u nás přezimují, kteří odlétají, zvířátka z polí a zahrad

Lidé a jejich profese- jaké jsou profese, co dělají, jejich přínos, čím bych chtěl/a být až vyrostu

 

Listopad: Když padá listí

 

 • Drakiáda
 • Bramborové hrátky
 • Usínání přírody
 • Bude zima, bude mráz

 

Očekávané výstupy:

 • pozoruje a porovnává změny v přírodě, třídí některé přírodniny, ví o správném a nešetrném chování v přírodě
 • aktivně se zapojuje do tradičních podzimních činností- pouštění draků, výroba bramborových razítek, pečení bramboráků
 • podílí se na výzdobě tříd
 • má přehled o tom, jak se příroda chystá na příchod zimy

 

Drakiáda- podzimní tradice, aktivní zapojení do výroby draka, rozvoj tvořivosti 

Bramborové hrátky- zapojení fantazie- co vše se dá udělat z brambory, seznámení se slovy erteple a kobzole, spolupráce při pečení bramboráků

Usínání přírody- ví která zvířata se ukládají k zimnímu spánku, jak se na něj připravují, jaké změny se odehrávají před zimou v přírodě

Bude zima bude mráz- všímá si prvních projevů zimy

 

Prosinec: Kouzelné Vánoce

 

 • Čas adventní, Vánoce
 • Komu udělám čím radost
 • Vánoce u nás doma
 • Mikuláši, Mikuláši

 

Očekávané výstupy:

 • podílí se na přípravě dárků pro své nejbližší a na vánoční jarmark, umí obdarovat
 • poznává a prožívá radost nejen z přijímání, ale i z dávání (dárkem je i úsměv, pohlazení, pomoc, laskavé slovo)
 • snaží se o pozitivní komunikaci (ví, že je potřebná nejen o Vánocích)
 • seznamuje se s vánočními zvyky a tradicemi, prožívá atmosféru vánočních příprav a podle možnosti se aktivně zapojuje
 • vyjadřuje pocity, prožitky a očekávání spojené s Vánocemi

 

Čas adventní- tradice (Barborka, adventní věnec, vánoční tradice), poslech a zpívání koled

Komu udělám čím radost- vánoční ozdoby, výroba dárků, krmení zvířátek

Vánoce u nás doma- vánoční tradice u nás a ve světě

Mikuláši, Mikuláši- výroba výzdoby, seznámení s tradicí (proč Mikuláš chodí)

 

Leden: Rokem skokem

 

 • Zimní čas
 • Zimní sportování
 • Z pohádky do pohádky
 • Turnaj v křížovkách a pexesu

 

Očekávané výstupy:

 • využívá účelně a správně volný čas ve ŠD i doma, rozlišuje kvalitu náplně volného času a umí si vybrat správnou aktivitu
 • vyhledává informace z různých zdrojů, umí je propojit a využít
 • získává znalosti o sněhu, ledu a vodě, chápe účinek mrazu
 • zajímá se o knihy, procvičuje čtení
 • procvičování paměti

 

Zimní čas- zimní zvyky a tradice, Tři králové, dlouhé zimní večery (světýlka a svíčky, černé hodinky), pranostiky, zimní hrátky

Zimní sportování- druhy zimních sportů, jak sportujeme, bezpečnost, jedeme na hory

Z pohádky do pohádky- vyprávění oblíbených pohádek, prohlížení knížek, procvičování čtení

Turnaj v křížovkách a pexesu- uplatňování svých znalostí, dozvídání se nových informací, procvičování paměti, snášení prohry, radování se z účasti

 

Únor: Když padá sníh

 

 • Masopust
 • Turnaj v piškvorkách a puzzlích
 • Hrátky se sněhem
 • Sněhový den

 

Očekávané výstupy:

 • poznává zvyky, tradice a obyčeje masopustního období
 • rozvíjí rozvoj představivosti a logického myšlení
 • zjišťování v jakém skupenství se vyskytuje voda, jak se mění podle teploty
 • rozvoj spolupráce

 

Masopust- zvyky a tradice masopustu, pečení koblížků

Turnaj v piškvorkách a puzzlích- turnaj v oddělení a mezi výherci obou oddělení

Hrátky se sněhem- pokusy se sněhem a ledem

Sněhový den- stavění sněhuláka, koulová bitva, stavba iglů 

 

Březen: Vítáme jaro

 

 • Příroda se probouzí
 • Svátky jara
 • Moje knížka
 • Družinová zahrádka

 

Očekávané výstupy:

 • poznávání souvislostí mezi změnami počasí, teplotami a probouzející se přírodou (stromy a rostliny, volně žijící zvířata v lese a na poli)
 • vytváří si ohleduplný a citlivý vztah k přírodě
 • vyhledává a třídí poznatky, užívá nové pojmy a dává je do souvislosti
 • vytváří si pozitivní vztah ke knížkám

 

Příroda se probouzí- předjaří, tání sněhu, prodlužování dne, přibývání slunečných dnů, mláďata a jejich ochrana, ptáci (návrat z teplých krajů), hmyz (význam včely, motýli)

Svátky jara- lidové pranostiky, Apríl, pálení čarodějnic, porovnávání těchto svátků u nás a v zahraničí, rodinné zvyky v souvislosti s těmito svátky

Moje knížka- moje kniha, domácí knihovnička, výstavka nejoblíbenějších knížek, beseda v obecní knihovně, výroba záložek

Družinová zahrádka- příprava zahrádky, její udržování, získat vědomosti o zahradničení

 

Duben: Co mi řekl semafor

 

 • Dopravní týden
 • Den Země
 • Velikonoce
 • Jarní květiny

 

Očekávané výstupy:

 • ujasňuje si základní pravidla silničního provozu
 • rozvíjí pohybové dovednosti v oblasti použití dopravních prostředků
 • učí se, jak reagovat v zátěžových situacích kolem nás, učí se správně vyhodnotit situaci a rychle se rozhodnout
 • osvojuje si poznatky a dovednosti vedoucí k ochraně přírody
 • zajímá se a podílí na pozitivních změnách v přírodě

 

Dopravní týden- znát základní dopravní značky a pravidla potřebná pro bezpečnost v běžném životě, učíme se správným a pohotovým reakcím v zátěžových situacích (důležitá tel. čísla, úraz, požár, dopravní nehoda)

Den Země- co je odpad, proč a jak ho třídit, další využití odpadu, ochrana životního prostředí

Velikonoce- tradice a zvyky spojené s Velikonoci

Družinová zahrádka- poznávání ekosystému na zahradě, vyzkoušení prací na zahradě, udržování zahrady, chystání na výsadbu

 

Květen: Já jsem muzikant

 

 • Slavíme s maminkou
 • Chci být fit
 • Nejsme všichni stejní 
 • Já jsem muzikant

 

Očekávané výstupy:

 • učí se vyjadřovat pocity, vztahy, nestydí se za projevy něžnosti
 • uvědomuje si význam pohybu, cvičení, sportu… (součást zdravého životního stylu)
 • hraje, závodí a soutěží ne pro výhru, ale pro radost a prožitek ze hry
 • samostatně se rozhoduje pro hru a seberealizaci, střídá role ve skupině
 • učí se vyrovnávat s neúspěchem, vyjadřovat a zpracovávat negativní pocity
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • procvičují zpěv a udržení rytmu, zkouší orffovy nástroje

 

Slavíme s maminkou- výroba dárku pro maminku ke svátku, popis vlastností

Chci být fit- osvojujeme si zásady fair-play, dodržujeme pravidla bezpečnosti

Nejsme všichni stejní- cvičíme naše smysly, seznamujeme se s obtížemi života postižených

Já jsem muzikant- zpíváme oblíbené písničky, doprovázíme je na orffovy nástroje

 

Červen: Těšíme se na prázdniny

 

 • Mezinárodní den dětí
 • Děti žijí na celém světě
 • Prázdninové putování
 • Olympijský týden
 • Hledání pokladu

 

Očekávané výstupy:

 

 • uvědomuje si hodnotu člověka bez rozdílu rasové příslušnosti, majetkových poměrů
 • poznává hodnotu kamarádství, přátelství
 • poznává život dětí v jiných zemích, lidovou slovesnost, zvyky a tradice
 • aktivně se zapojuje do společenských činností

 

Mezinárodní den dětí- hry a soutěže k MDD na školní zahradě

Děti žijí na celém světě- čím se lidé liší, lidé různých světadílů, zvyky a tradice cizích zemí

Prázdninové putování- plánujeme, kam a čím pojedeme, poletíme, co vše se dá o prázdninách navštívit, kde už děti byli,na co se nejvíce těší

Olympijský týden- soutěžení v různých disciplínách

Hledání pokladu- vymýšlení úkolů a cesty k pokladu, realizace některých cest

 

Činnosti, které se opakují každý měsíc

 

 • poučení o bezpečnosti před každou činností
 • správná hygiena, stolování, společenské chování
 • environmentální výchova- prolíná se téměř všemi činnostmi
 • pravidelný pobyt venku i v tělocvičně, vycházky po okolí
 • dopravní výchova
 • návštěvy žákovské knihovny
 • průběžná výzdoba školní družiny a výstavky prací
 • péče o hračky v herně a na zahradě

 

Měsíc Téma Akce v oddělení
Září Poznáváme se Jak tě vidím já. Nakresli kamaráda.

Seznamuje se s družinou.

Říjen Chutě a barvy podzimu Podzimní výzdoba oddělení.

Halloweenský týden.

Zdravá svačinka- jak se chránit před nemocí.

Listopad Když padá listí Drakiáda- pouštění draků.

Vaření z brambor- bramboráky.

Prosinec Kouzelné Vánoce Výroba dárků na vánoční jarmark. 

Vánoční výzdoba a tvoření.

Krmení zvířátek- vánoční nadělování.

Leden Rokem skokem Výroba dárků k zápisu.

Turnaj v křížovkách a pexesu.

Poznáváme zimní sporty.

Únor Když padá sníh Turnaj v piškvorkách a puzzlích.

Pečení masopustních koblížků.

Pokusy se sněhem.

Březen Vítáme jaro Kniha je můj kamarád- projektový týden.

Příprava družinové zahrádky.

Jarní výzdoba.

Duben Co mi řekl semafor Dopravní týden- projektový týden.

Svátky jara- Velikonoce.

Den země- Co do přírody nepatří.

Květen Já jsem muzikant Výroba dárků pro maminky.

Nacvičování písniček.

Červen Těšíme se na prázdniny Dětský den- hry a soutěže.

Olympijský týden- týden rekordů.

Putování za pokladem.

 

Personální zabezpečení

 

 1. oddělení činnost v herně v přízemí Martinková Jana

ranní družina Kopřivová Lenka

 1. oddělení činnost v herně ve 2. poschodí Ročňáková Miroslava

 

Provoz školní družiny je zajištěn od 6:00 do 7:30- ranní družina, od 11:25 do 16:00- odpolední družina.

 

Plán zpracovala: Martinková Jana, vedoucí vychovatelka ŠD.

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion