Dagmar Pospíšilová

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021
Úno 272021
 

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřské škole
 • dětí v přípravné třídě
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
 • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
 • žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
 • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
 • při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

A NADÁLE JE POVOLENO:

 • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
 • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
 • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
 • ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření,
 • konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Od 25. 2. 2021 nová opatření v zakrývání dýchacích cest!

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Od 25. 2. 2021 nová opatření v zakrývání dýchacích cest!
Úno 242021
 

Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali, že vláda od 25.února 2021 zpřísnila pravidla pro zakrývání dýchacích cest. Týká se také škol. Prosíme Vás proto touto cestou, abyste dětem vysvětlili novou situaci a od zítřejšího dne je vybavili některými z těchto ochranných pomůcek:

 • chirurgická rouška
 • rouška z nanovláken
 • respirátor třídy FFP 2 bez výdechového ventilku

Chápeme, že nošení roušek je pro děti obtěžující, mnohé si zvykly na „své oblíbené roušky“…..

Prosíme Vás tedy ještě jednou o to, ať dětem vše vysvětlíte a pomůžete jim spolu s námi novou situaci dobře zvládnout. Paní učitelky s dětmi o nových opatřeních také pohovoří.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci v této nelehké době.

Mgr. Dagmar Pospíšilová​
ředitelka školy​

Pololetní vysvědčení

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pololetní vysvědčení
Led 282021
 

Vážení rodiče,

dnes končí první pololetí školního roku 2020/2021, dnes by si Vaše děti donesly domů vysvědčení. Pandemie však převrací naše životy a vše je, bohužel, letos jinak.

Žáčci první a druhé třídy obdrželi jako jediní výpisy vysvědčení. Ostatní děti byly s výsledky svého snažení seznámeny vyučujícími při online hodinách, rodiče mají možnost otevřít aplikaci Bakaláři a jejich prostřednictvím nahlédnout do pololetní klasifikace.

V souladu s aktuálně platnými hygienicko-epidemiologickými pravidly budeme pololetní výpis z vysvědčení předávat distančně vzdělávaným žákům bezprostředně po jejich nástupu k prezenční výuce.

Společným přáním nás všech je zajisté to, aby děti zasedly do školních lavic  co nejdříve a my všichni jsme se mohli ve zdraví vrátit k běžnému životu.

Známky na vysvědčení patří plnou měrou i Vám.

Přijměte tedy poděkování za veškerou snahu a úsilí, které společně se svými dětmi do distanční výuky vkládáte.

 

S přáním pevného zdraví

Mgr. Dagmar Pospíšilová
ředitelka školy

Dočasné omezení online výuky

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dočasné omezení online výuky
Lis 012020
 

Vážení rodiče,
s politováním Vám musím oznámit, že v současné době nejsme z důvodu vysoké nemocnosti pedagogického sboru schopni zabezpečit plnohodnotnou on line výuku. K tomuto okamžiku nahlásili nemocnost Mgr. Kroupová, Mgr. Parmová a Mgr. Adámková, PhD.​

Jakmile se jejich zdravotní stav zlepší, bude dětem zadána domácí práce a poté opětovně zahájena online výuka. Sledujte proto, prosím, Teams i Bakaláře.

Procvičujte, prosím, s dětmi dosud probrané učivo, opakujte početní úkony, pravopis, slovíčka, rozbory vět…. Děti znají spoustu odkazů na www stránky, kde mohou samostatně pracovat, jejich práce je vyhodnocena a vy rovnou vidíte výsledek (např. Ewa.cz, umímecesky.cz atd.)

Vzniklá situace komplikuje život nám všem. Prosím o shovívavost a pochopení.

Děkuji Vám

S přáním pevného zdraví a radosti v životě

Mgr. Dagmar Pospíšilová

Upozornění pro žáky – strávníky školní jídelny

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění pro žáky – strávníky školní jídelny
Říj 142020
 

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době 11-12:20 hod . – viz také www stránky školy – článek  Distanční výuka 2. stupně.
O možnosti stravování, výdeji  a způsobu odběru stravy byly všechny děti informovány svými třídními učiteli.
M. Martinková, vedoucí ŠJ ​

Nařízení mimořádného opatření

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nařízení mimořádného opatření
Říj 022020
 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) a § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod do 18. října 2020 do 23:59 hod nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Olomouckého kraje spočívající v:

1) omezení provozu škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen „školský zákon“), s výjimkou mateřských škol, a omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých škol a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon o vysokých školách“), a to tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

2) omezení provozu škol a školských zařízení podle zákona o školách, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, a omezení provozu vysokých škol podle zákona o vysokých školách, a to tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.

Zpřísnění opatření!

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpřísnění opatření!
Zář 172020
 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil zpřísnění opatření.

Od pátku 18. 9. 2020 budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze žáci prvního stupně základních škol.

Rodiče, prosím, vybavte děti dostatečným množstvím roušek!

Seznam zprávy: Další rekord, v Česku zatím přibylo 1710 nových případů nákazy koronavirem

Mgr. Dagmar Pospíšilová

Školní jídelna: Nové informace

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní jídelna: Nové informace
Zář 142020
 

Vážení rodiče,
stravu pro MŠ se zajistit podařilo, základní škola je neustále v jednání. Osloveno bylo i ministerstvo školství, protože tato situace je zcela neobvyklá, čekáme na odpověď.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Mgr. Dagmar Pospíšilová

Důležité: ŠKOLNÍ JÍDELNA DOČASNĚ MIMO PROVOZ!

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Důležité: ŠKOLNÍ JÍDELNA DOČASNĚ MIMO PROVOZ!
Zář 132020
 

Vážení rodiče,

od pondělí 14. 9. 2020 nebude v provozu školní jídelna při  ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše. Z tohoto důvodu, prosím, dejte svým dětem větší svačiny.
Budeme se snažit dovážet stravu z jiné školní jídelny, ale, bohužel, nyní Vám nemohu slíbit, odkdy tomu tak bude a zda vůbec se nám podaří dodávky stravy zajistit.
Uděláme vše pro to, aby byl dětem poskytnut co největší komfort, možnosti jsou však omezené.

Informace o dočasném omezení provozu je z dnešního podvečera. Sledujte,prosím, aktuální zprávy na www a Bakalářích.

Děkujeme Vám za pochopení

Mgr. Dagmar Pospíšilová

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Zář 092020
 

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9.2020 uvnitř všech budov v celém Česku. Tuto zprávu oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dne 9.9.2020 .

V důsledku tohoto opatření žádáme rodiče, aby svým dětem k věcem do školy přiložili také dvě sterilní roušky. Ty , prosím, uložte do igelitového sáčku.

Roušku budeme nosit na chodbách a ve společných prostorách školy, ve třídách povinné prozatím nebudou. Sledujte, prosím, aktuální informace !

Další podrobnosti má ministr zdravotnictví sdělit v průběhu dnešního dne.

Děkujeme za pochopení, chráníme zdraví našich dětí !

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rousky-se-vraci-do-skol-ve-tridach-je-ale-zaci-nosit-nemusi-rekl-plaga-119022

Dočasné zrušení úplaty v MŠ a ŠD

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dočasné zrušení úplaty v MŠ a ŠD
Bře 252020
 

Rada města Hranic vzala  na vědomí doporučení Stálé pracovní skupiny Krizového štábu ORP Hranice ve věci Zrušení úplaty v mateřských školách a školních družinách v základních školách zřízených městem Hranice

a schválila zrušení úplaty v mateřských školách a školních družinách v základních školách zřízených městem Hranice ode dne  jejich uzavření.

Zrušení výběru poplatků je účinné od termínu uzavření školních družin (11. 3.) a mateřských škol (19. 3.), což znamená, že platby za měsíc březen budou rodičům dětí vraceny v poměrné části.

Vrácení plateb proběhne ihned po ukončení nouzového stavu a návratu dětí do školy.

Mgr. Dagmar Pospíšilová

© 2013 ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace; Hranická 100; 753 61 Hranice IV - Drahotuše Wordpress
šablona Suffusion